Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
10495421

Statystyki

stat4u

Ks. Piotr Gnat


14 października jest od wielu lat ustanowionym Dniem Edukacji Narodowej zwanym popularnie Dniem Nauczyciela. Z tej okazji 10 października 2012 r. w nowo otwartym Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu w Strzyżowie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przyznane przez Zarząd Powiatu z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie Pan Marek Jurzysta, członkowie Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Strzyżowskim Panem Robertem Godkiem i Wicestarostą Panem Janem Stodolakiem oraz dyrektorzy i wyróżnieni nauczyciele ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.


14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Jest to polskie święto państwowe ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy o Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, a od 1982 r. na mocy Karty Nauczyciela jako Dzień Edukacji Narodowej. Święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 r.


W powiecie strzyżowskim nagrody i wyróżnienia z okazji Święta Edukacji Narodowej wręczone zostały 10 października 2012 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Strzyżowie, a także obchodzonego w dniach 28 - 29 września br.  jubileuszu 100 - lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.


W tym roku po raz pierwszy nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczone zostały podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu w Strzyżowie. Nagrodzeni w dniu 10 października 2012 r. nauczyciele oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy zaproszeni zostali do Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu - nowej placówki oświatowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czudcu, kształcącej uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu w pracowniach gastronomicznych i hotelarskich, która wybudowana została ze środków własnych samorządu powiatowego i w bieżącym roku oddana do użytku.


Przybyłych na uroczystość dyrektorów, nauczycieli, członków Zarządu Powiatu i zaproszonych gości powitał Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. W swoim wystąpieniu zaakcentował ważną rolę edukacji dla społeczności powiatu strzyżowskiego oraz podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom jednostek oświatowych za wykonywaną pracę i zaangażowanie w wypełnianiu swoich zadań. Słowa podziękowania skierował także do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Marka Jurzysty oraz  do Wicestarosty Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka za owocne wspieranie powiatowego systemu edukacji oraz bieżący nadzór nad zadaniami oświatowymi samorządu powiatowego. Pan Starosta podziękował za podjęcie szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i działań sprzyjających rozwojowi szkolnictwa  w naszym powiecie, w tym m.in. nowo otwartego Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu, budowanego w Dobrzechowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii oraz planowanej w przyszłym roku rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Frysztaku.


Gratulacje i podziękowania wszystkim zgromadzonym w imieniu Rady Powiatu złożył również Pan Marek Jurzysta Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie. Do życzeń dołączył się także Wicestarosta  Strzyżowski Pan Jan Stodolak, który na ręce dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Strzyżowski złożył wszystkim pracownikom oświaty życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życząc satysfakcji i zadowolenia z wykonywania ważnej misji, jaka jest praca nauczyciela w lokalnej społeczności. W imieniu nagrodzonych głos zabrała Pani Marta Proksa Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu, która podziękowała za nagrody i zobowiązała się do jak najlepszej pracy na rzecz młodego pokolenia mieszkańców naszego powiatu i uczniów naszych szkół.


W dowód uznania za szczególne osiągnięcia organizacyjne oraz dydaktyczno - wychowawcze wyróżniający się dyrektorzy i nauczyciele otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu w Strzyżowie Pana Marka Jurzysty, Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Wicestarosty Pana Jana Stodolaka oraz pozostałych członków Zarządu w osobach: Pani Zofii Dzikiej, Pana Mariana Złotka i Pana Zdzisława Sarny gratulacje i nagrody finansowe. Podziękowania i nagrody odebrali także związani z oświatą Kierownicy Wydziałów w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie: Pani Maria Koś - Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  oraz Pan Jerzy Armata - Kierownik Wydział Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych.


W bieżącym roku nagrody i wyróżnienia Starosty Strzyżowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:


1. Z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie:


- Pan Zbigniew Hołówko, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, a w szczególności za wykazywanie się dużą inicjatywą i sprawnością działania w realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz zaangażowanie w organizację obchodów jubileuszu 100-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie.


- Pani Zofia Zając, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a w szczególności za wzorowe wypełnianie zadań wynikających z pełnienia funkcji wicedyrektora szkoły, udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela oraz duże zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska.


- Pani Barbara Modliszewska, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt pracy pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a w szczególności za aktywną realizację programów edukacyjno-profilaktycznych i wychowawczych oraz pozyskiwanie środków finansowych na organizację dożywiania, pomocy materialnej i rzeczowej uczniom z rodzin ubogich.


- Pani Marta Gliwska - Rybczyk, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a w szczególności za przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad fizycznych oraz osiąganie znaczących wyników w nauczaniu.


- Pani Violetta Wietecha, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej i wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a w szczególności za aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska, promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie a także za duże zaangażowanie w organizację obchodów jubileuszu 100-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie.2. Z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie:


Pan Adam Witek, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie - za zaangażowanie w unowocześnianie bazy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, a w szczególności za pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz wykazywanie się dużą inicjatywą i sprawnością działania w realizacji zadań inwestycyjno-remontowych.


- Ks. Piotr Gnat, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie - za całokształt działalności wychowawczo-opiekuńczej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, a w szczególności za przygotowywanie audycji radiowych w radiu Via, wdrażanie aktywizujących metod pracy oraz duże zaangażowanie w pracę z młodzieżą, głównie będącej w trudnej sytuacji życiowej w ramach założonej Fundacji Troska na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży.3. Z Zespołu Szkół w Czudcu:


- Pani Marta Proksa, Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu - za skuteczne działania na rzecz uatrakcyjniania warunków nauki w Zespole Szkół w Czudcu, a w szczególności za współpracę w organizacji uroczystości powiatowych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz nadzór i realizację kilku projektów unijnych.


- Pani Monika Tarczyńska - Obrocka, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czudcu - a wzorową organizację kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Czudcu, a w szczególności za współpracę z samorządem powiatowym oraz pracodawcami, przygotowanie i organizację egzaminów zawodowych, promocję placówki oraz duże zaangażowanie w uruchomienie i rozwój działalności Centrum Kształcenia Praktycznego.4. Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku:


Pani Agata Wyciślak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku, a w szczególności za duże zaangażowanie w rozwój i unowocześnianie bazy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka potwierdzone uzyskaniem wysokich wyników dotyczących funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach jej działalności poprzez przeprowadzoną całościową ewaluację zewnętrzną.


- Pani Bożena Miazga, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku, a w szczególności za systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, opracowywanie indywidualnych programów terapii logopedycznej, wdrażanie nowych metod terapii oraz promowanie placówki w środowisku lokalnym.5. Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie


- Pani Bożena Niemiec, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie - za całokształt pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie, a w szczególności za działania w zakresie upowszechniania sportu oraz osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych wysokimi lokatami uczniów w zawodach sportowych o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


- Pani Agnieszka Domaradzka, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie, a w szczególności za zorganizowanie i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wzorową organizację imprez sportowych oraz konkursów recytatorskich dla młodzieży niepełnosprawnej o zasięgu wojewódzkim.6. Z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzyżowie


- Pani Ewa Grądzka, nauczyciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzyżowie - za całokształt pracy pedagogiczno-psychologicznej, a w szczególności za opracowanie i wdrożenie do realizacji cyklu zajęć dla nauczycieli nauczania początkowego i wychowawców klas gimnazjalnych oraz prowadzenie psychoterapii rodzin.


 


Ponadto nagrody otrzymali:- Pani Maria Koś, Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie - za wzorową współpracę z placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Powiat Strzyżowski oraz duże zaangażowanie w organizację uroczystości o zasięgu powiatowym, a w szczególności organizację „VII Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego".- Pan Jerzy Armata, Kierownik Wydziału Inwestycji i Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie - za zaangażowanie w unowocześnianie warunków lokalowo-bazowych placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski wykraczające poza obowiązki służbowe, a w szczególności za opracowanie projektu zagospodarowania dziedzińca Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz nadzór inwestorski nad inwestycjami oświatowymi.Z okazji tegorocznego Święta wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Niech Państwa wysiłek, jaki wkładacie w nauczanie i wychowanie, owocuje mądrością uczniów i rozbudza w młodym pokoleniu szlachetne i ambitne aspiracje, a codziennej pracy służącej upowszechnianiu edukacji towarzyszą: spełnienie zawodowe, uznanie rodziców oraz zaufanie i szacunek społeczeństwa.


 


[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]


 

 [1] 

Powrót

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny - 609 384 320 

Ksiądz kapelan  - 790 554 308 

Pan Organista - 728 858 878 

Pan Kościelny - 500 757 567

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna, znajdująca się w budynku dawnej wikarówki jest czynna w każdą III niedzielę miesiąca od g. 16.00. Prosimy jednak, by wcześniej umówić się na spotkanie (duża liczba chętnych) z P. M. Ryszkowską - tel. 17 2763 538 lub

z P. E. Salamon - Krypel - tel. 735 773 157

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Blok reklamowy